UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Małgorzata Witaszek-Samborska

prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska
p. 312; e-mail: msamborska@tlen.pl

O sobie
Zainteresowania
Publikacje

konsultacje: wtorek 9.30-10.15, środa 16.45-17.30 (MS Teams)

(aktualizacja 10.03.2021 r.)


O sobie

Studia polonistyczne na UAM ukończyłam w 1982 r., uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy Język mówiony inteligencji poznańskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Gruchmanowej. Zatrudniona początkowo w Zakładzie Fonetyki Instytutu Językoznawstwa UAM, od 1987 r. jestem pracownikiem Instytutu Filologii Polskiej. W 1985 r. uzyskałam tytuł logopedy dyplomowanego Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na Wydziale Polonistyki w Warszawie. Pod opieką prof. dr hab. Moniki Gruchmanowej napisałam i  obroniłam (w 1991 r.) rozprawę doktorską pt. Wyrazy obcego pochodzenia we współczesnej polszczyźnie (na podstawie słowników frekwencyjnych). Podstawą mojego przewodu habilitacyjnego, zakończonego w maju 2006 r., była książka Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie. W kwietniu 2019 r. otrzymałam tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Od 2021 roku kieruję Zakładem Frazeologii i Kultury Języka Polskiego.

Jestem członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN ( w kadencji 2020-2023) oraz zespołu doradczego przy MNiSW do spraw projektów realizowanych w ramach NPRH (w kadencji 2019-2022). Należę do takich towarzystw i komisji językoznawczych, jak:  INSOLICO: МЕЖДУНАРОДНО СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – COФИЯ  (International Sociolinguistic Society z siedzibą w Sofii), Komisja Socjolingwistyki afiliowana przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komisja Slawistyczna przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – Komisja Językoznawcza, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. Należę do zespołów redakcyjnych i rad naukowych następujących czasopism: „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” (do 2015 r. także: „Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej”), „Słowo. Studia Językoznawcze” (wydawane w Rzeszowie), „Conversatoria Linguistica” (wydawane w Siedlcach). 

Prowadzę zajęcia dydaktyczne (seminaria, wykłady, warsztaty i konwersatoria) dla studentów filologii polskiej, a na studiach podyplomowych – z lingwistycznych podstaw logopedii i kultury żywego słowa (dla przyszłych logopedów),  leksykografii (dla przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego) oraz norm składniowej i fonetycznej (dla tłumaczy, weryfikatorów i postedytorów). Wypromowałam 65 magistrów i 3 doktorów.


Zainteresowania

   Naukowe: współczesna polszczyzna, zwłaszcza zaś leksykologia.
   Pozanaukowe: rodzina, ach, rodzina, turystyka krajowa i zagraniczna, film, literatura współczesna.


Publikacje

Książki  *  Słowniki  * Artykuły:  1983-1992  *  1993-2002  * 2003-2012  * 2013-

Książki

Mowa mieszkańców Poznania, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1986, ss. 174 (wyd. II Poznań 1987) [współautorki: Monika Gruchmanowa i Małgorzata Żak-Święcicka].

Zapis fonetyczny. Zbiór ćwiczeń, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1988, ss. 178 (wyd. II, Poznań 1991; wyd. III poprawione, Poznań 1997; ss. 179, wyd. IV poprawione, Poznań 1998; ss. 173, wyd. V poprawione, Poznań 2000, ss. 173; wyd. VI Poznań 2003; wyd. VII poprawione i uzupełnione, ss. 175) (skrypt) [współautor: L. Madelska].

Wyrazy obcego pochodzenia we współczesnej polszczyźnie (na podstawie słowników frekwencyjnych), Wydawnictwo „Nakom”, Poznań 1992, ss. 119.

Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie (na podstawie słowników frekwencyjnych), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1993, ss. 105.

Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, ss. 444.

Studia nad polszczyzną miejską Poznania, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009 [współautor: A. Piotrowicz].

Słownictwo gwary miejskiej Poznania w ujęciu tematycznym, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2018, 242 s. [współautor: Anna Piotrowicz].

Słowniki

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. Haliny Zgółkowej, Wydawnictwo „Kurpisz”, t. 1–50, Poznań 1994–2005 [autorstwo części haseł].

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. Haliny Zgółkowej, Wydawnictwo „Kurpisz”, t. 1–8, Poznań 1994–1996 [zastępca redaktora naczelnego].

Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1997, ss. 469 [autorstwo części haseł i niektórych rozdziałów z opracowania monograficznego].

Słownik gwary miejskiej Poznania (z suplementem), pod red. Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka, wyd. II z suplementem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1999, ss. 489 [autorstwo części haseł i niektórych rozdziałów z opracowania monograficznego].

Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej angielsko-polski i polsko-angielski, pod red. J. Fisiaka, t. I–II, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2003 [udział w zespole leksykografów].

Słowniczek gwar Poznania i Wielkopolski, Wydawca: Fundacja Patria, Poznań 2009, 45 s. [współautor: Anna Piotrowicz].

 Artykuły naukowe

1983-1992

Wuja” magister mówi..., „Nurt” 1983, z. 2, s. 19.

Po czym poznasz bambra?, „Wprost” 1984, nr 22 (78), s. 27.

Regionalizmy fonetyczne w mowie inteligencji poznańskiej, „Slavia Occidentalis” XLII, 1985, s. 91–104.

Regionalizmy morfologiczne i syntaktyczne w mowie inteligencji poznańskiej, „Slavia Occidentalis” XLIII, 1986, s. 159–173.

Regionalizmy leksykalne w mowie inteligencji poznańskiej, „Studia Polonistyczne” XIV/XV, 1987, s. 335–347.

Archaiczna warstwa poznańskich regionalizmów leksykalnych, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XXXIV, 1988, s. 279–285 [współautor: Bogdan Walczak].

Wpływy niemieckie w gwarze miejskiej Poznania, „Rozprawy Slawistyczne” IV, 1989, s. 283–295 [współautor: Bogdan Walczak].

Leksykalne elementy regionalne w języku poznańskiej młodzieży, [w:] Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji „Zróżnicowanie języka dzieci i młodzieży z uwzględnieniem czynników wiekowych, środowiskowych, kulturowych, regionalnych i etnicznych. Warszawa 21-22. 10. 1991”, pod red. Jerzego Porayskiego–Pomsty, Warszawa 1991, s. 137–144 [współautor: Anna Piotrowicz].

Z prac nad słownikiem gwary poznańskiej, [w:] XVII Konferencja Młodych Językoznawców. Język – Teoria – Dydaktyka. Lubiatów 1989, pod red. J. Brzezińskiego i P. Sudera, Zielona Góra 1992, s. 179–184 [współautor: Anna Piotrowicz].

1993-2002

O zbiorku „prowincjalizmów” wielkopolskich Edmunda Bojanowskiego, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 30, 1993, s. 91–101 [współautor: B. Walczak].

Zapożyczenia grecko-łacińskie we współczesnej polszczyźnie (charakterystyka ilościowa), [w:] Sprawozdania Wydziału Filologiczno-Filozoficznego nr 107 za lata 1991-1993, cz. 2, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1994, s. 129–134.

O sposobach definiowania regionalizmów wielkopolskich przez uczniów, [w:] Słowa służebne. Prace ofiarowane Profesor Monice Gruchmanowej na 70-lecie Jej Urodzin, pod red. Haliny Zgółkowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994, s. 23–39 [współautor: Anna Piotrowicz].

Struktura formalno-semantyczna wielkopolskiego słownictwa regionalnego. Rzeczowniki, [w:] Materiały XVII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków. Bydgoszcz – Wenecja 22-24 maja 1990, pod red. Andrzeja Otfinowskiego, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995, s. 147–153 [współautor: Anna Piotrowicz].

Dwa modele archaizacji językowej („Krzyżacy” Kraszewskiego a „Krzyżacy” Sienkiewicza”), [w:] Józef Ignacy Kraszewski. Twórczość i recepcja, pod red. L. Ludorowskiego, Lublin 1995, s. 219–231 [współautor: Bogdan Walczak].

Dwa przyczynki do dziejów polsko-słowiańskich związków językowych. 1. Ewolucja stylistyczna zapożyczeń czeskich w języku polskim. 2. Dedykacja Andrzeja Skulskiego z 1630 r. jako przykład XVII-wiecznego tekstu rusko-polskiego, [w:] Słowiańskie kontakty. Język i litearatura, pod red. B. Tichoniuka, Zielona Góra 1996, s. 63–72 [współautor: Bogdan Walczak].

Uzupełnienia w zakresie zapożyczeń w nowych wydaniach słowników języka polskiego, [w:] W przyjacielskim kręgu. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 70. rocznicę urodzin, Wydawnictwo WiS, Poznań 1996, s. 110–121 [współautor: Anna Piotrowicz].

Składnia, [w:] Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1997 (wyd. II z suplementem, Warszawa – Poznań 1999), s. 45–52.

Uwagi o funkcjonowaniu regionalizmów w języku poznańskiej młodzieży, [w:] Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1997 (wyd. II z suplementem, Warszawa – Poznań 1999), s. 124–128 [współautor: Anna Piotrowicz].

Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie w opinii jej użytkowników, [w:] Viribus Unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin, pod  red. Marii Borejszo i Stanisława Mikołajczaka, Wydawnictwo WiS, Poznań 1998, s. 169–176 [współautor: Anna Piotrowicz].

Gwara poznańska w odczuciu poznaniaków, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. IV: Materiały VI Kolokwium Językoznawczego, Gniezno 26-28 września 1996 r., pod red. Mirosławy Białoskórskiej, Szczecin 1998, s. 193–201 [współautor: Anna Piotrowicz].

O słownictwie najczęstszym w polszczyźnie miejskiej Poznania, [w:] Silva rerum. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, pod red. Marii Borejszo i Stanisława Mikołajczaka, Wydawnictwo WiS, Poznań 1999, s. 192–200.

Słownictwo kulinarne w polszczyźnie miejskiej Poznania, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” VI (XXVI), 1999, s. 194–214.

O słownictwie kosmetycznym we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” 2000, z. 1–2, s. 39–46 [współautor: Anna Piotrowicz].

O zestawieniach we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie słownictwa kosmetycznego), „Poradnik Językowy” 2000, z. 10, s. 34–44 [współautor: Anna Piotrowicz].

O kilku nazwach miejsc w słownictwie kosmetycznym, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. VIII: Materiały X Kolokwium Językoznawczego, Pobierowo, 18-20 września 2000 r., pod red. Mirosławy Białoskórskiej i Leonardy Mariak, Szczecin 2002, s. 315–323 [współautor: Anna Piotrowicz].

Czy zapożyczenia wewnętrzne do polszczyzny ogólnej z gwary miejskiej Poznania? [w:] Język polski. Współczesność – historia II, pod red. W. Książek-Bryłowej i H. Dudy, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego 88, Lublin 2002, s. 57–64 [współautor: Anna Piotrowicz].

2003-2012

Poznańskie słownictwo i frazeologia związane z komunikacją językową [w:] Studia językoznawcze, t. 2: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2003, s. 245–252. [współautor: Anna Piotrowicz].

Frazeologia regionalna w języku poznańskiej młodzieży, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze t. XI,  pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań 2003, s. 89–95 [współautor: Anna Piotrowicz].

Kulinarne archaizmy leksykalne wSłowniku języka polskiego” pod red. Witolda Doroszewskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2004, XI (XXXI), s. 189–202.

O metaforach  odzieżowo-okryciowych w nazwach potraw, [w:] Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin, pod red. J. Liberka, Poznań 2004, s. 311–321.

Nowe zapożyczone nazwy potraw i napojów w Wielkim słowniku wyrazów obcych PWN pod red. Mirosława Bańki, [w:] Język polski. Współczesność – historia V, pod red. W. Książek-Bryłowej i H. Dudy, Lublin 2005, s. 105–120.

Z doświadczeń badawczych nad gwarą miejską Poznania, w: Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, pod red. J. Migdał, Poznań 2005, s. 327–336 [współautor: Anna Piotrowicz].

Penne, shirataki i celofanowe nitki, czyli o nazwach makaronu we współczesnej polszczyźnie, w: Studia Językoznawcze, t. 4: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 397–411.

Nowe zapożyczenia angielskie wśród nazw potraw, napojów i produktów spożywczych w polszczyźnie ogólnej, w: Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Bąby i Piotra Flicińskiego przygotowana na dziesięciolecie Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, s. 118–133.

Nazwy pożywienia w Słowniku języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka i w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza, „Poradnik Językowy” 2006, z. 4, s. 14–26.

O innowacjach semantycznych we współczesnym słownictwie kulinarnym, „Poradnik Językowy” 2006, z. 6, s. 29–39.

Odrębności w polszczyźnie miejskiej Poznania, „Polonistyka” 2006, z. 8, s. 20–25.

Innowacje obcego pochodzenia w słownictwie kulinarnym współczesnej polszczyzny ogólnej, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, pod red. A. Naruszewicz-Duchlińskiej i M. Rutkowskiego,  Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006, s. 100–108.

Stan i perspektywy badań nad polszczyzną miejską Poznania, w: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, pod red. M. Święcickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006, s. 112–121 [współautorzy: A. Piotrowicz, B. Walczak].

Trwałość regionalnego słownictwa kulinarnego w mowie poznaniaków, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XIII (XXXIII), 2006, s. 269–281.

W antrejce na ryczce..., czyli poznańskie nazwy utensyliów związanych z gospodarstwem domowym, w: Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, pod red. B. Nowowiejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 449–459.

Eponimy wśród neologizmów współczesnej polszczyzny, „Białostockie Archiwum Językowe” 6, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 163–172.

Zapożyczone z języka niemieckiego nazwy pożywienia we współczesnej polszczyźnie ogólnej, w: Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe. Slawisch-Nichtslawische Sprachkontakte. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologii Wszechnicy Mazurskiej i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 27 – 28 czerwca 2005 r., pod red. A. Kątnego, Wszechnica Mazurska w Olecku, Olecko 2007, s. 71–78.

Neosemantyzmy w najnowszej warstwie leksyki polskiej (na podstawie materiałów z prasy), w: Leksykalno-stylistyczne zjawiska w polszczyźnie ogólnej, pod red. E. Skorupskiej-Raczyńskiej i J. Rychter, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 125–137.

O innowacjach uzupełniających w polszczyźnie przełomu XX i XXI wieku (na przykładzie słownictwa kosmetycznego), „Polonistyka” 2007, z. 9, Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, s. 6
11 [współautor: Anna Piotrowicz].

Perswazyjna funkcja imiesłowów w języku reklamy (na przykładzie katalogu firmy kosmetycznej), „Roczniki Humanistyczne” Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2007, t. LV, z. 6, s. 6781 [współautor: Anna Piotrowicz].

Na marginesie badań nad trwałością regionalnego słownictwa kulinarnego w mowie poznaniaków, w: Kultura – Język – Edukacja. Dialogi współczesności z tradycją, pod red. B. Gromadzkiej, D. Mrozek, J. Kaniewskiego, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2008, s. 223–229. 

Jeszcze o perspektywach badawczych w studiach nad polszczyzną miejską Poznania, w: Współczesna polszczyzna – stan, perspektywy, zagrożenia, pod red. Z. Cygal-Krupy, Księgarnia Akademicka, Kraków – Tarnów 2008, s. 209–215 [współautor: A. Piotrowicz].

Obraz poznaniaka w świetle Słownika gwary miejskiej Poznania pod redakcją Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka, w: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 2, pod red. M. Święcickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s. 255–279 [współautorzy: A. Piotrowicz, B. Walczak].

Mufinki i bakaliowce, czyli o współczesnych tendencjach nominacyjnych, „Studia językoznawcze” Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 2008, t. 7, s. 191205.

Norma wzorcowa a uzus polonistów, w: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego, M. Szczyszka, Poznań 2009, s. 8594 [współautor: A. Piotrowicz]. 

Innowacje leksykalne z zakresu kulinariów w świetle normatywistyki, w: Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, pod red. K. Ożoga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 75–86.

Nazwy osób (ze względu na cechy psychiczne) w polszczyźnie miejskiej Poznania, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XVI, 2010, s. 213-226 [współautor: Anna Piotrowicz].

Znajomość nowego słownictwa kosmetycznego wśród Polek, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych, t. 2: Od leksyki do języka poezji, pod red. P. Zbróga, Wydawnictwo LIBRON, Kielce 2010, s. 7-16 [współautor: Anna Piotrowicz].

Nazwy zawodów w polszczyźnie miejskiej Poznania, w: Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, pod red. R. Przybylskiej, J. Kąsia i K. Sikory, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 213-223 [współautor: Anna Piotrowicz].

Przeobrażenia w polskiej leksyce przełomu XX i XXI wieku na przykładzie słownictwa kosmetycznego, w: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca, Wydawnictwo Drukarnia BEST PRINT s.c., Lublin 2010, s. 133-142 [współautor: Anna Piotrowicz].

Poznańskie regionalne czasowniki i frazeologizmy związane z czynnościami fizjologicznymi oraz stanem fizycznym człowieka, „Białostockie Archiwum Językowe” 10, 2010, s. 227-236 [współautor: Anna Piotrowicz].

Kryteria poprawności językowej a najnowsze słownictwo kosmetyczne, w: Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, s. 201-209 [współautor: Anna Piotrowicz].

Nazwy osób (ze względu na cechy fizyczne) w polszczyźnie miejskiej Poznania, w: Między dawnymi a nowymi słowy, pod red. E. Skorupskiej- Raczyńskiej i J. Rutkowskiej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2011, s. 107-121 [współautor: Anna Piotrowicz].

Świat przyrody w gwarze miejskiej Poznania, w: Ścieżkami pięknej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Mirosławie Białoskórskiej z okazji 65-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej, pod red. L. Mariak i A. Seniów, Wydawca volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2011, s. 185-199 [współautor: Anna Piotrowicz].

Pejzaż miasta w świetle „Słownika gwary miejskiej Poznania” i „Słownika dwudziestowiecznej Łodzi”, w: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 3, pod red. M. Święcickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011, s. 347-359 [współautorzy: Anna Piotrowicz, Bogdan Walczak].

Poradnictwo językowe a zmiany w normie skodyfikowanej, „Język Polski” 2011, z. 2-3, s. 125-133 [współautor: Anna Piotrowicz].

Dlaczego prawie 20 tys. Polaków nosi nazwisko Kot, a nikt nie nazywa się Pies?, w: Gorzowskie studia bestiograficzne I. Pies w kulturach świata, pod red. E. Skorupskiej-Raczyńskiej, J. Rutkowskiej, J. Żurawskiej-Chaszczewskiej, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 2012, s. 101-108 [współautor: Bogdan Walczak].

Słownictwo polszczyzny miejskiej Poznania w ujęciu tematycznym, w: Mundus Verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa, pod red. M. Pachowicz, K. Choińskiej, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2012, s. 315-325 [współautor: Anna Piotrowicz].

Słownictwo sportowe w gwarze miejskiej Poznania, w: Miasto 4. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, pod red. M. Święcickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012, s. 109-119 [współautor: A. Piotrowicz]. 

Neosemantyzacja zewnątrzodmianowa w gwarze miejskiej (na przykładzie leksyki poznańskiej), w: Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów Mińsk 2013, pod red. H. Kurek, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 195-207 [współautor: A. Piotrowicz]. 

2013-

Neosemantyzacja wewnątrzodmianowa w gwarze miejskiej (na przykładzie leksyki poznańskiej), „Poradnik Językowy” 2013, z. 3, s. 64-72 [współautor: A. Piotrowicz]. 

Wulgaryzacja polszczyzny, „Polonistyka” 2013, nr 4, s. 48-50 [współautor: A. Piotrowicz]. 

Językowy wizerunek mężczyzny w gwarze poznańskiej, w: Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk, Wydawnictwo Rys, Poznań 2013, t. III, s. 5-18 [współautor: A. Piotrowicz]. 

Trwałość i zmienność mody językowej – w pięćdziesiąt lat od publikacji Danuty Buttler, „Poradnik Językowy” 2013, z. 4, s. 19-33 [współautor: A. Piotrowicz]. 

Stan badań nad słownictwem gwary miejskiej Poznania, w: Trwanie w języku... Pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 10. rocznicę Jej śmierci, pod red. A. Piotrowicz i M. Witaszek-Samborskiej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013, s. 67-75 [współautor: Anna Piotrowicz].

Poznańska leksyka regionalna w świetle koncepcji geografii myślenia Richarda E. Nisbetta, w: „Investigationes Linguisticae” vol. XXIX, 2013, s. 27-36 [dostęp on-line] [współautor: A. Piotrowicz].

Paczkomaty (i inne (auto)maty), w: Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4, pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 137-140.

O pewnym słowniku gwary poznańskiej, „Prace Filologiczne” 2013, tom LXIV, cz. 1, s. 259-270 [współautor: Anna Piotrowicz].

Potoczna onimia poznańska w świadomości mieszkańców miasta, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2013, t. 20 (40), z. 2, s. 173-181 [współautorzy: Anna Piotrowicz, Bogdan Walczak].

Językowy wizerunek kobiety w gwarze miejskiej Poznania, „Poradnik Językowy” 2014, z. 3, s. 71-79 [współautor: Anna Piotrowicz].

Potoczna onimia miejska w świadomości studentów poznańskiej polonistyki, w: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, pod red. M. Święcickiej i M. Peplińskiej-Narloch, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, s. 113-122 [współautorzy: Anna Piotrowicz, Bogdan Walczak].

Wokół potocznych poznańskich onimów Pomnik, Adaś i Krzyże, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 27: Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing, pod red. Magdaleny Graf, Poznań 2014, s. 93-99 [współautor: Anna Piotrowicz].

Grzeczność językowa w świadomości studentów polonistyki, w: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, pod red. J. Bloch, D. Lewandowskiej-Jaros i R. Pawelca, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 269-278 [współautor: Anna Piotrowicz].

O frazeologii w nieukończonym Słowniku języka polskiego pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego, „Prace Filologiczne” LXV, 2014, s. 315-324 [współautor: Anna Piotrowicz].

Międzypokoleniowe różnice w grzeczności językowej w opinii studentów polonistyki, „Słowo. Studia językoznawcze” 2014, nr 5, s. 192-200 [współautor: Anna Piotrowicz].

Słowa, które giną, a gwara miejska Poznania, „Poradnik Językowy” 2015, z. 4, s. 79-89 [współautor: Anna Piotrowicz].

Kobieta w świetle najnowszej leksyki polskiej, w: Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze, pod red. L. Mariak i J. Rychter, Wydawca volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2015, s. 247-260 [współautor: Anna Piotrowicz].

Żywotność gwary poznańskiej (na podstawie badań ankietowych), „Kronika Miasta Poznania” 2015, nr 2, s. 55-61 [współautor: Anna Piotrowicz].

Wizerunek kobiety i mężczyzny w gwarze miejskiej Poznania, „Kronika Miasta Poznania” 2015, nr 2, s. 41-54 [współautor: Anna Piotrowicz].

Co razi studentów poznańskiej polonistyki w językowych zachowaniach grzecznościowych Polaków?, „Roczniki Humanistyczne” 63, 2015, nr 6, s. 181-192 [współautor: Anna Piotrowicz].

Jak poznaniacy oceniają obecność germanizmów w swojej gwarze?, „Slavia Occidentalis” 72, 2015, z. 1, s. 189-195 [współautor: Anna Piotrowicz].

O najnowszym słownictwie kosmetycznym we współczesnej polskiej leksyce, w: Odkrywanie słowa – historia i współczesność, pod red. U. Sokólskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, s. 431-446 [współautor: Anna Piotrowicz].

O żywotności zapożyczeń niemieckich w gwarze miejskiej Poznania, „Gwary Dziś” 2015, z. 7, s. 201-214 [współautor: Anna Piotrowicz].

Kilka uwag o nieodnotowanych w słownikach współczesnej polszczyzny formacjach feminatywnych, “Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2015, t. 29: Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach, pod red. M. Rybki i P. Wiatrowskiego, s. 87-96 [współautor: Anna Piotrowicz].

Co sądzą poznańscy klerycy o językowych zachowaniach grzecznościowych swojego środowiska i wobec niego?, w: Język. Religia. Tożsamość XI. Język tożsamości, pod red. G. Cyrana, E. Skorupskiej-Raczyńskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 123-134 [współautor: Anna Piotrowicz].

Z badań nad nowym słownictwem odzieżowym w polszczyźnie – obserwacje, między innymi, leksykograficzne, w: Języki słowiańskie w procesie przemian, pod red. Gabrieli Olchowej i Mieczysława Balowskiego, Univerzita Mateja Bela w Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2015, s. 153-164.

Globalizacja a współczesna polszczyzna w świadomości studentów, w: Globalizacja a przemiany języków słowiańskich, pod red. H. Kurek, M. Święcickiej i M. Peplińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, seria: „Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową”, Bydgoszcz 2016, s. 153-168 [współautor: Anna Piotrowicz].

Mężczyzna jako grzesznik w świetle gwary miejskiej Poznania, w: Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku, pod red. L. Mariak i J. Rychter, Wydawca volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2016, s. 179-186 [współautor: Anna Piotrowicz].

Poznań jako „miasto grzechu” w świetle rankingu „Gazety Wyborczej” i gwary poznańskiej, w: Język w regionie, region w języku, pod red. B. Osowskiego, J. Kobus, P. Michalskiej-Góreckiej i A. Piotrowskiej-Wojaczyk, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2016, s. 109-123 [współautor: Anna Piotrowicz].

Grzech gniewu przez pryzmat gwary miejskiej Poznania, „Język. Religia. Tożsamość” 2016, nr 1 (13) s. 161-172 [współautor: Anna Piotrowicz].

Kilka uwag o przymiotnikach pochodnych od modnego anglosemantyzmu senior, w: Donum amicitiae. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Ewie Kołodziejek, red. J. Ignatowicz-Skowrońska, R. Sidorowicz, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2016, s. 163-172 [współautor: Anna Piotrowicz].

Leksyka odzieżowa w Słowniku frazeologicznym Henryka Gallego i Antoniego Krasnowolskiego – uwagi wstępne, w: Dialog z Tradycją, t. 5: Językowe dziedzictwo kultury materialnej, pod red. E. Młynarczyk i E. Horyń, Collegium Columbinum, Kraków 2016, s. 143-162 [współautor: Anna Piotrowicz].

Gwara miejska Poznania w przestrzeni publicznej jako narzędzie wzmacniania poczucia lokalnej tożsamości, „Poradnik Językowy” 2016, z. 10, s. 20-32 [współautor: Anna Piotrowicz].

Transport miejski w świetle leksykografii i wyników badania ankietowego, w: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 6, pod red. M. Święcickiej i M. Peplińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, s. 37-51.

Wizerunek dzieciaka w świadomości użytkowników współczesnej polszczyzny, „Научни Трудове” 2017, t. 54, nr 1A: Пaиcиeви чeтeния. Бългapиcтичнa лингвиcтикa cлaвиcтикa. Плoвдив, 10-11 нoeмвpи 2016 г., s. 303-314 [współautor: Anna Piotrowicz].

O karierze dzieciaka w polszczyźnie, w: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku, pod red. L. Mariak i J. Rychter, Wydawca volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2017, s. 187-198 [współautor: Anna Piotrowicz].

Senior – modny anglosemantyzm współczesnej polszczyzny, „Język Polski” 2017, z. 2, s. 85-93 [współautor: Anna Piotrowicz].

Kilka uwag o regionalnym zróżnicowaniu nazw placu targowego w mowie mieszkańców miast, w: Język w regionie, region w języku 2, pod red. B. Osowskiego, J. Kobus, P. Michalskiej-Góreckiej, A. Piotrowskiej-Wojaczyk, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2017, s. 277-288 [współautor: Anna Piotrowicz].

Przyszłość gwar miejskich – na przykładzie gwary poznańskiej, w: Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, pod red. K. Kłosińskiej, R. Zimnego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017, s. 241-250 [współautor: Anna Piotrowicz].

Dwupoziomowa norma językowa w nauczaniu kultury języka polskiego, w: Ars didactica. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Zgółkowej, pod red. K. Czarneckiej, M. Grzelki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 147-154 [współautor: Anna Piotrowicz].

Tabu językowe w świadomości studentów polonistyki, „Język. Religia. Tożsamość” 2017, nr 1 (15) s. 59-67 [współautor: Anna Piotrowicz].

Współczesna grzeczność językowa w świadomości poznańskich kleryków, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2017, t. 33, nr 1: Dyskurs religijny 1, s. 77-90 [współautor: A. Piotrowicz].

Funkcjonowanie leksemów z gniazda słowotwórczego SENIOR w polszczyźnie XXI wieku, w: Sociokultύrne aspekty v slovanských jazykoch. Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní Komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov, konanej 5.–6.9.2016 v Banskej Bystrici, ed. V. Patráš, BELIANUM, Banská Bystrica 2017, s. 127-139 [współautor: A. Piotrowicz].

Przychodzić komuś głupio, czyli o żywotności leksyki z pola tematycznego KOMUNIKACJA POTOCZNA w gwarze miejskiej Poznania, w: Kultura Komunikacji Językowej 5. Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2018, s. 263-272  [współautor: A. Piotrowicz].

Stereotyp dzieciaka a stereotyp dziecka w świadomości współczesnych Polaków, w: Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich, pod red. B. Taras, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 64-72 [współautor: A. Piotrowicz].

Czy w świadomości młodych Polaków istnieją jeszcze tematy i słowa tabu?, w: Zbornik materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie, Banská Bystrica 17. – 18.9.2015, ed. P. Odaloš, BELIANUM, Banská Bystrica 2018, s. 282-290 [współautor: A. Piotrowicz].

Кilka uwag o słowie patchwork w polskich tekstach internetowych, w: Oбществените процеси и тяхното отражение в езика. Материали от Tринадесетата международна конференция по социолингвистика, София, 19–21 октомври 2017 г., ed. Красимира Алексова et al., Mеждународно социолингвистическо дружество, София, 2018, s. 159–165 [współautor: A. Piotrowicz].

Norma językowa w świadomości studentów poznańskiej polonistyki, „Słowo. Studia językoznawcze” 2018, nr 9, s. 107-118 [współautor: A. Piotrowicz].

O regionalizmach tytka i tyta, „Studia Linguistica” 2018, t. 13, s. 117-127  [współautor: A. Piotrowicz].

Ze studiów nad leksyką kulinarną w Słowniku frazeologicznym Henryka Gallego i Antoniego Krasnowolskiego. Nazwy potraw, napojów i produktów spożywczych, w: Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych, red. M. Gębka-Wolak, I. Kaproń-Charzyńska, J. Kamper-Warejko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018, s. 141-161 [współautor: A. Piotrowicz].

Złote dziecko, złote dzieci i złote pokolenie w polszczyźnie XXI wieku, w: Tyle się we mnie słów zebrało… Szkice o języku i tekstach, pod red. B. Pędzich, M. Wanot-Miśtury, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2018, s. 423-439  [współautor: A. Piotrowicz].

Gwara poznańska w życiu miasta dawniej i dziś, „Przegląd Wielkopolski” 2019, nr 3 (125), s. 22-28 [współautor: A. Piotrowicz].

Leksykograficzno-normatywistyczne spojrzenie na słowniki poprawnej polszczyzny, w: Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, pod red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, J. Liberka, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 13-25 [współautor: A. Piotrowicz]. 

Monika Gruchmanowa, prof. dr hab. – językoznawca, w: Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919–2019, pod red. Z. Pilarczyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 169-172 [współautor: A. Piotrowicz].

Notatka pohospitacyjna Promotorki, w: Dydaktyczna szkoła doktorska, red. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Poznań 2019, s. 60-61.

O nazwach kwiaciarni w Wielkopolsce, w: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 7, red. M. Święcicka, M. Peplińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019, s. 269-285 [współautor: B. Walczak].

Plyndze (dawniej zwane też bambrzokami), w: Akademickie smaki, czyli kulinarna podróż od uniwersytetu do uniwersytetów, red. A. Niczyperowicz, Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019, s. 73. 

Rodzina w nowszej frazeologii polskiej, w: Współczesny i dawny obraz rodziny w języku, red. L. Mariak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, s. 293-308 [współautor: A. Piotrowicz].

Dziedzictwo mitologiczne i biblijne w nazwach wielkopolskich firm handlowych i usługowych, w: Dialog z Tradycją. T. VIII: Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś, pod red. M.  Pudy-Blokesz i M. Ryszki-Kurczab, Collegium Columbinum, Kraków 2020, s. 105-118 [współautor: A. Piotrowicz].

Młodość i starość w Słowniku frazeologicznym Henryka Gallego i Antoniego Krasnowolskiego, w: Fizyczne aspekty ludzkiego życia i ich odzwierciedlenie w języku i literaturze, pod red. L. Mariak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020, s. 155-165 [współautor: A. Piotrowicz].

Nazwy siłowni i klubów fitness w województwach podlaskim i wielkopolskim, „Białostockie Archiwum Językowe” 2020, t. 20, s. 219-230 [współautor: A. Piotrowicz].

Pole tematyczne ZABAWA w gwarach miejskich Poznania i Krakowa, w: Miasto 8. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, pod red. M. Święcickiej i M. Peplińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2020, s. 75-94 [współautor: A. Piotrowicz].

 Recenzje

O wyrazach obcego pochodzenia (Bogdan Walczak, Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1987, ss. 87) ,  „Życie i Myśl” 1987, 7/8, s. 80–83.

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim, Wydawnictwo „Universitas”, Kraków 1995, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”  III (XXIII), 1996, s. 250–255.

Maria Steffen-Batogowa, Struktura akcentowa języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 2000, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” VIII (XXVIII), 2001, s. 209–213.

A. Gumowska, Na peryferiach fanfiction. Najmniejsze formy literackie w fandomie Harry’ego Pottera, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ss. 143, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2017, vol. 24 (44), nr 1, s. 219-222.

K. Skibski, Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 303, „Poradnik Językowy” 2018, z. 3, s. 86-91.


 Redakcja książek i czasopism naukowych

„Poznańskie Studia Polonistyczne” Seria Językoznawcza XIII (XXXIII), 2006, 323 s.

„Poznańskie Studia Polonistyczne” Seria Językoznawcza XIV (XXXIV), 2007, 283 s.

„Poznańskie Studia Polonistyczne” Seria Językoznawcza XV (XXXV), 2009, 296 s.

„Poznańskie Studia Polonistyczne” Seria Językoznawcza 17 (37), 2010, 327 s.

Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, ss. 265. [współredaktorzy: A. Piotrowicz, K. Skibski]

„Poznańskie Studia Polonistyczne” Seria Językoznawcza 19 (39), 2/2012, 210 s.

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, tom XXIV, Kultura komunikacji językowej 2: Etyka i etykieta w komunikacji językowej,  Poznań 2012, 209 s. [współredaktorzy: A. Piotrowicz, K. Skibski]

Trwanie w języku... Pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 10. rocznicę Jej śmierci, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013, 147 s. [współredaktor: A. Piotrowicz].

„Poznańskie Studia Polonistyczne” Seria Językoznawcza 21 (41), 2/2014, 220 s.

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 28, Kultura komunikacji językowej 3: Kultura języka w komunikacji zawodowej, Poznań 2015, 174 s. [współredaktorzy: A. Piotrowicz, K. Skibski].

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 31, Kultura komunikacji językowej 4:Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi (1), Poznań 2016, 206 s. [współredaktorzy: A. Piotrowicz, K. Skibski].

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze” t. 32, Kultura komunikacji językowej 4: Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi (2), Poznań 2016, 221 s. [współredaktorzy: A. Piotrowicz, K. Skibski].

„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 23 (43), 1/2016, 206 s.

„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 24 (44), 2/2017, 310 s.

Kultura Komunikacji Językowej 5: Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2018, 442 s. [współredaktorzy: A. Piotrowicz, K. Skibski].

Kultura Komunikacji Językowej 6: Kultura komunikacji w dydaktyce, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2020, 268 s. [współredaktorzy: A. Piotrowicz, K. Skibski].

 Sprawozdania

Sesja poświęcona pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej, „Życie Uniwersyteckie” UAM Poznań 2002, nr 5-6, s. 2425 [współautor: A. Piotrowicz].

Sesja naukowa dedykowana pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 5. rocznicę Jej śmierci, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XIII (XXXIII), 2006, s. 7–9.
red.  EWELINA WOŹNIAK-WRZESIŃSKA 2018
PIOTR FLICIŃSKI
2006–2018
 Document made with Nvu